Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ASURA CRYSTALS

 

De consument heeft het recht aan Asura crystals mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De verzendkosten worden nooit terug betaald en blijven altijd ten laste van de consument.

 

 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

 

De electronische webwinkel van Asura crystals is een Eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 8660, De Panne (België), Ollevierlaan 39, en biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Asura crystals assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Asura crystals.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 

 

ARTIKEL 2: PRIJS

 

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s illustreren het vermelde artikel, tenzij anders vermeld.

 

 

ARTIKEL 3: AANBOD

 

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland.

We spenderen veel tijd aan de foto's op de website, om de kleuren zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. De kleuren kunnen alsnog afwijken door andere instellingen van de kleuren of intensiteit op je beeldscherm. Een product kan op de afbeelding enigszins afwijken van de geleverde kleur. Asura crystals aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Asura crystals is wat de juistheid, actualisatie, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Asura crystals is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële- of typefouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Asura crystals.

Asura crystals is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

 

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Asura crystals assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Asura crystals. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Online via:

 • Kredietkaart
 • Visa
 • PayPal
 • American Express 
 • Mastercard 
 • Shop pay
 • Apple pay
 • Google pay

 

 

 

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Asura crystals.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Asura crystals te wijzen bijvoorbeeld aan een ieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

ARTIKEL 6: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Asura crystals beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag.

Onverminderd het voorgaande behoudt Asura crystals zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 

ARTIKEL 7: KLACHTEN

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, binnen een termijn van twee dagen na ontvangst, op straffe van verval van elk recht.

 

 

ARTIKEL 8: GARANTIE

 

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Asura crystals klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Asura crystals.

Elk gebrek dient binnen 2 weken na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

 

ARTIKEL 9: VERZAKINGSTERMIJN

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

De consument heeft het recht aan Asura crystals mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Asura crystals klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Asura crystals Ollevierlaan 39, 8660 De Panne, België.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • Bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • Artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.

Verzendkosten worden in geen geval terugbetaald.

 

 

ARTIKEL 10: PRIVACY

 

Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Asura crystals verbindt zich ertoe de gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van www.asuracrystals.com toe te sturen.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Asura crystals bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Asura crystals uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat een aanvraag te sturen op het volgende adres: asuracrystals@gmail.com

 

Over ons privacybeleid

Asura crystals geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Het privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Asura crystals. De ingangsdatum voor de geldigheid van de privacy voorwaarden is 15/05/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Asura crystals houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u meer wilt lezen over ons privacy beleid, willen wij u wijzen op onze pagina privacybeleid of u kunt contact opnemen met asuracrystals@gmail.com

 

 

ARTIKEL 11: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

 

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Asura crystals om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

ARTIKEL 12: ASURA CRYSTALS KLANTENDIENST

 

De Asura crystals klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 468 15 27 25 tijdens de hele week, via e-mail op asuracrystals@gmail.com of per post op het volgende adres: Ollevierlaan 39, 8660 De Panne, België.

 

 

ARTIKEL 13: WIJZIGING VOORWAARDEN

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Asura crystals. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Asura crystals kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

 

ARTIKEL 14: BEWIJS

 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent (België) bevoegd.